La industrialització va començar a França aproximadament l’any 1820. Va marcar un abans i un després en diferents àmbits, però una de les coses que cal remarcar és la societat. 

Com he dit abans la industrialització va comportar noves feines, ja que van sorgir noves oportunitats. En el sistema fabril de producció va aparèixer la màquina de vapor, noves fonts d’energia (hidràulica i vapor), obrers concentrats en fàbriques, mecanització de moltes màquines, augment de producció, els preus van baixar, etc. En els sectors industrials van començar a destacar la indústria tèxtil, del carbó… La gent es començava a transportar amb vaixell i en ferrocarril. Per últim però no menys important, el comerç internacional i el mercat nacional. 

Durant aquesta època hi va haver dues revolucions: l’agrícola i la demogràfica.  La revolució agrícola va comportar nous sistemes de conreu, noves màquines, canvis de la propietat de la terra, increment de la producció d’aliments  i èxode rural cap a les ciutats. La revolució demogràfica va comportar un augment i davallada posterior de la natalitat, la disminució de la mortalitat i per últim un augment de l’esperança de vida.

Hi havia gent que volia el liberalisme que això comportava el màxim benefici individual, l’estat no intervenia en l’economia i els ingressos eren individuals. I també hi havia gent que donava suport al capitalisme que això comportava la competència entre empreses, s’aconseguien els béns de les propietats privades, hi havia crisis periòdiques constants, s’apostava per l’economia local, hi havia productes internacionals i la gent no es comprometia als compromisos socials. 

Gràcies a tots aquests canvis la societat va modificar i millorar perquè la població va augmentar molt per aquest mateix motiu hi havia segregació per barris i també l’èxode rural. Tot i això, hi havia moltes diferències entre gèneres, o sigui homes i dones, i la societat estava dividida en dos: els burgesos i els proletariats. Els nous burgesos van començar a destacar i a triomfar.

En conclusió, va comportar molts canvis i la majoria cap a millor.